Historia cywilizacji śródziemnomorskiej

Absolwent kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej posiada wiedzę w zakresie faktografii państw basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym naciskiem na epokę starożytną. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej krajów basenu Morza Śródziemnego. Ma wiedzę na temat podstawowych metod analizy i interpretacji źródła historycznego. Posiada wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma podstawową wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk. Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni przynajmniej jednego języka starożytnego pozwalającą na tłumaczenie prostych tekstów źródłowych.

Student historii cywilizacji śródziemnomorskiej ma umiejętności w zakresie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł historycznych. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych i politycznych) w wybranym regionie (basen Morza Śródziemnego)

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, szczególnie w instytucjach kultury i turystyce.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka cywilizacji śródziemnomorskiej w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Total 1 item.
W których miastach można studiować Historia cywilizacji śródziemnomorskiej

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103
Komentarze (0)
No comments found