Inżynieria biotworzyw

Studia na kierunku Inżynieria Biotworzyw czynią absolwentów przygotowanymi do sprawnego działania na styku nowoczesnych technologii przetwarzania naturalnych surowców włóknistych i współczesnych metod optymalnego ich wykorzystania.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo - papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biotworzyw posiada podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna. Jest świadomy roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Absolwent kierunku Inżynieria biotworzyw dysponuje informacjami z zakresu biologii, obejmującymi budowę i identyfikację roślin włóknistych wykorzystywanych w produkcji biotworzyw. Wykazuje znajomość oraz umiejętność oznaczania ich właściwości. Absolwent zna oraz potrafi stosować podstawowe techniki, technologie, narzędzia i materiały wykorzystywane w zakresie wytwarzania biotworzyw oraz modyfikacji surowców włóknistych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

W toku studiów zdobywa wiedzę z zakresu procesów biotechnologicznych zachodzących podczas przerobu biomasy i produkcji biotworzyw. Dysponuje wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego. Posiada wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją.

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria biotworzyw

W których miastach można studiować Inżynieria biotworzyw

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found