Inżynieria geologiczna

Studia na kierunku Inżynieria geologiczna pozwalają poznać budowę geologiczną, procesy i historię Ziemi, przewidywać i dokumentować warunki geologiczne niezbędne w dokumentacjach inżynierskich, prognozować zasoby wodne, analizować skażenia gruntów oraz warunki składowania odpadów, przewidywać miejsca występowania złóż i ich zasoby.

Wiedza zdobyta w ramach tych studiów jest potrzebna dla planowania przestrzennego w aspekcie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Wyraźne zapotrzebowanie na specjalistów biegle łączących posiadaną wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, którzy będą potrafili współpracować z fachowcami innych branż w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ochrony środowiska, czyni kierunek Inżynieria geologiczna szczególnie atrakcyjnym.

Studia kształcą absolwentów w zakresie trzech specjalności:

  • geologii inżynierskiej,
  • hydrogeologii
  • poszukiwania i eksploatacji złóż

Absolwenci kierunku Inżynieria geologiczna powinni znaleźć zatrudnienie w firmach geologicznych prowadzących rozpoznanie warunków geologicznych dla potrzeb eksploatacji złóż surowców pospolitych, złóż ropy gazu i węgla kamiennego, eksploatacji wód podziemnych, a także budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy