Kryminologia i resocjalizacja

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja (I oraz II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Kończąc studia absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

Na kierunku Kryminologia i resocjalizacja położono nacisk na znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej oraz praktyczne kompetencje z zakresu kryminologii.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na pracę z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Studenci uzyskają kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak; podstawy psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, wstęp do prawoznawstwa, elementy socjologii, prawa człowieka, komunikacja międzyludzka, kryminologia, profilaktyka społeczna, elementy socjologii, ochrona danych osobowych, nauki o więziennictwie, patologie życia społecznego, podstawy psychiatrii, etyka, prawo mediów, metody badań pedagogicznych, języki obce, itd.

Gdzie i jaka praca po kierunku Kryminologia i resocjalizacja?

Wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w:

  • szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości,
  • systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych)
  • w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej),
  • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej),
  • w agencjach ochrony, w samorządach do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.
Kierunki pokrewne do kierunku Kryminologia i resocjalizacja
Jakie uczelnie oferują kierunek Kryminologia i resocjalizacja
W których miastach można studiować Kryminologia i resocjalizacja

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found