Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Specjalności na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

 • Chemia w kryminalistyce
 • Biometria i informatyka śledcza

Absolwent Kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa będzie potrafił zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy, a ponadto będzie umiał monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu oraz będzie dokonywał oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jak również identyfikował i współuczestniczył w zwalczaniu działalności przestępczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalność Chemia w kryminalistyce pozwoli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne, takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwent będzie potrafił wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

Specjalność Biometria i informatyka śledcza umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, związanej z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę o metodach biometrycznej identyfikacji tożsamości oraz sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Dlaczego warto studiować Kryminalistykę i systemy bezpieczeństwa

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa realizowany jest w formie profilu praktycznego, co umożliwi absolwentom zdobycie szeregu umiejętności i kompetencji gwarantujących odpowiedzialny i skuteczny udział w procesie pozyskiwania dowodów przestępstw oraz w projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń. Podkreślić należy fakt, iż wiele osób spośród prowadzących zajęcia na proponowanym kierunku jest ekspertami i praktykami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z kryminalistyką, bądź systemami bezpieczeństwa.


Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia przewidziane są dla osób planujących pracę w służbach mundurowych lub instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Preferowani są kandydaci, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania innowacyjnych systemów bezpieczeństwa.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • technologia informacyjna
 • wybrane elementy matematyki
 • wybrane elementy chemii
 • wybrane elementy fizyki
 • wybrane elementy mechatroniki
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • podstawy kryminologii
 • wprowadzenie do technik kryminalistycznych
 • ochrona osób i mienia
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • wywiad i kontrwywiad
 • zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • monitoring wizyjny
 • fotografia kryminalistyczna
 • chemia organiczna w kryminalistyce
 • podstawy toksykologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Podczas rekrutacji punktowane są przedmioty:

 • język obcy
 • język polski lub wos
 • chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa mogą pracować w:

 • różnego typu laboratoriach kryminalistycznych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ponadto absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa będą posiadali kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie usług detektywistycznych, bądź monitoringu, kontroli dostępu i systemów alarmowych.

Podkreślić należy, iż istnieje możliwość uzyskania przez studentów certyfikatów niezależnych instytucji i firm, które potwierdzą kompetencje absolwentów i przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności na rynku pracy.

Opinie o kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie