Prawo zatrudnienia

Kierunek na studia drugiego stopnia (magisterskich) Prawo zatrudnienia - kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa pracy, którzy potrafią zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika i stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa.

W trakcie studiów zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników
 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych
  w procesach obsługi kadrowej i płacowej
 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce
 • profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym
 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych
  i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów


Dla kogo studia na kierunku Prawo zatrudnienia

Studia są skierowane do:

 • absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata, w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla obszaru nauk społecznych
 • osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, itp.
Program kształcenia studentów na kierunku Prawo zatrudnienia

Program studiów przewiduje takie zagadnienia, jak:

 • Informatyczne systemy kadrowe i płacowe
 • Komunikacja społeczna w zatrudnieniu
 • Podatkowe aspekty zatrudnienia
 • Podstawy zatrudnienia pracowniczego
 • Postępowanie w sprawach kadrowo-płacowych
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawo stosunku pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo umów
 • Systemy wynagradzania
 • Zarządzanie personelem
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Procesowe prawo pracy
 • Prawna odpowiedzialność w stosunkach pracy
 • Praktyka zawodowa
 • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 • Kontrola pracownika
 • Kształtowanie umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu
 • Nowoczesne technologie w zatrudnieniu
 • Obowiązki płatnika składek
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Prawo ochrony pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Procedury rekrutacyjne
 • Psychologia pracy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych
 • Służbowe stosunki zatrudnienia
 • Ustrój organów nadzoru w prawie pracy
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy
 • Zatrudnienie cudzoziemców
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Prawo zatrudnienia

Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Perspektywy pracy po kierunku Prawo zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty:

 • ds. analiz kadrowych i płacowych
 • ds. polityki kadrowej
 • ds. kadr i płac
 • ds. zarządzania personelem i wynagrodzenia
 • ds. personalnych
 • ds. rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów ludzkich

Jest przygotowany do wykonywania pracy w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników, w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych, w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia.

Kierunki pokrewne do kierunku Prawo zatrudnienia
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo zatrudnienia
Total 2 items.
W których miastach można studiować Prawo zatrudnienia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606
Komentarze (0)
No comments found