Stosowane nauki społeczne

Studia na kierunku Stosowane nauki społeczne są nastawione na przekazanie wiedzy na temat otaczającego świata, diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy.
Program z jednej strony koncentruje się na teoretycznych podstawach zjawisk i procesów społecznych, z drugiej zaś na wykształceniu umiejętności praktycznych i nabyciu przez studentów specjalistycznych kwalifikacji oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu pozwalającym na rozumienie tekstów naukowych i prawidłowe stosowanie terminologii z zakresu nauk społecznych.
Absolwent kierunku Stosowane nauki społeczne posiada umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych oraz umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym. Wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej. W praktyce oznacza to wiedzę o specyfice wymiarów komunikowania społecznego (komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja w organizacji).
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej i organizacyjnej. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale przede wszystkim stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole.
Gdzie do pracy po kierunku Stosowane nauki społeczne?

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach badania rynku, agencjach reklamowych, placówkach doradztwa zawodowego, firmach konsultingowych, ośrodkach analiz statystycznych, w instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, agendach rządowych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz organach administracji publicznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Stosowane nauki społeczne
Total 1 item.
W których miastach można studiować Stosowane nauki społeczne

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found