Studia nad wojną i wojskowością

Kończąc kierunek studia nad wojną i wojskowością absolwent uzyska szeroką wiedzę o dziejach wojen, wojska i wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji i współczesności polskich sił zbrojnych. Będzie zaznajomiony z organizacją, funkcjonowaniem i zadaniami policji państwowej oraz innych służ mundurowych strzegących bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Zapozna się z historią sztuki wojennej oraz nabędzie wiedzę dotyczącą uzbrojenia, umundurowania, fortyfikacji oraz symboli i barw obowiązujących w siłach zbrojnych. Pozna podstawy prawne funkcjonowania armii, policji oraz innych sił stojących na straży porządku i bezpieczeństwa państwa. Zaznajomi się z systemem bezpieczeństwa międzynarodowego i funkcjonowaniem w nim Polski oraz czynnikami destabilizującymi ten system.

Pogłębieniem zdobytej wiedzy będą praktyki terenowe, w trakcie których student uzyska bezpośredni wgląd w funkcjonowanie wojska, policji i innych służb mundurowych. Podniesieniu jakości edukacji będą służyć wizyty w muzeach, gdzie student zapozna się z uzbrojeniem, wyposażeniem i ubiorem używanym w siłach zbrojnych w przeszłości.

Dzięki studiom nad wojną i wojskowością absolwent kierunku otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie wojskowości, polityki bezpieczeństwa państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym oraz wszechstronnych związków wojny i wojskowości z życiem państwa i społeczeństwa.

Absolwent kierunku studia nad wojną i wojskowością będzie przygotowany do podjęcia służby w siłach zbrojnych, policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe, praca wychowawcza).

Zdobyte kwalifikacje sprzyjać będą uzyskaniu zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa oraz w mediach zajmujących się tą problematyką, a także w muzeach, bibliotekach, archiwach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia nad wojną i wojskowością

Total 1 item.

W których miastach można studiować Studia nad wojną i wojskowością

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Komentarze (0)

No comments found