Jeśli myślisz o pracy z dziećmi i młodzieżą, chcesz zajmować się doradztwem zawodowym, rozwiązywać problemy rozwoju kompetencji, resocjalizacji, interesujesz się działaniami socjalno-wychowawczymi, socjoterapią, psychologią, widzisz swój potencjał w pracy z osobami starszymi – to kierunek dla Ciebie.

Studia na pedagogice są dwustopniowe, 3-letnie licencjackie i 2-letnie, pozwalające uzyskać tytuł magistra.

Absolwenci pedagogiki mogą pracować przykładowo w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapii pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach interwencji i pomocy społecznej, placówkach kulturalno-oświatowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, fundacjach.

Rekrutacja na studia pedagogiczne

Przyjęcia na uczelnie publiczne odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wybranych przedmiotów. Ubiegając się o indeks niepublicznej szkoły wyższej najczęściej wystarczy złożyć wymagane dokumenty.

Gdzie studiować pedagogikę w Warszawie?

Lista uczelni oferujących studia na kierunku pedagogika w Warszawie jest imponująca. Warto zwrócić uwagę, która ze szkół wyższych proponuje interesujące nas specjalności, aby wybrać ścieżkę kształcenia zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i planami zawodowymi. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich). Ukończenie wybranych specjalności pozwala uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie , specjalności: animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna, animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną, edukacja dorosłych i bhp, pedagogika informatyki i pedagogika zdolności, pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja medialna psychopedagogika kreatywności. Studia niestacjonarne kosztują 4800 zł za rok.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych, specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka. Roczny koszt studiów to 4200 zł.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna, pedagog szkolny z terapią pedagogiczną. Roczny koszt studiów to 3115 zł.

Wyższa Szkoła Menedżerska, specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika pracy, pedagogika resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna. Studia kosztują 3800 zł za rok w trybie stacjonarnym i 3400 zł za rok w trybie niestacjonarnym.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień, logopedia oświatowa, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika rodziny, andragogika - edukacja dorosłych, pedagogika czasu wolnego (turystyka dzieci i młodzieży). Roczne czesne wynosi 4000 zł.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka i terapia pedagogiczna, edukacja informatyczna i medialna. Rok studiów kosztuje 3000 zł.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, specjalności: resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja międzykulturowa, gerontologia – opieka nad osobami starszymi, guwernerska opieka nad dzieckiem. Roczne opłaty za studia to 4200 zł.

Uniwersytet Warszawski , Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, specjalności: andragogika-organizacja edukacji dorosłych, animacja kultury i edukacja nieformalna, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika rewalidacyjna; kierunek pedagogika małego dziecka, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Czesne roczne wynosi 3750 zł.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna,Wydział Pedagogiczny, studia stacjonarne, moduły: wczesna edukacja, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika międzykulturowa.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, edukacja dla bezpieczeństwa. Studia kosztują 3600 zł za rok.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Warszawie, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym. Studia stacjonarne kosztują 4200 zł za rok, opłaty na studiach niestacjonarnych wynoszą 3500 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna, pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej, pedagogika małego dziecka, pedagogika sądowo-penitencjarna. Roczny koszt studiów to 3600 zł.

Europejska Uczelnia w Warszawie, specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną, język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Koszt studiów to 3200 zł za ok.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Studia stacjonarne kosztują 5300 zł za rok, studia niestacjonarne - 4700 zł.

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, specjalności: edukacja elementarna (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), edukacja elementarna z językiem angielskim, terapia pedagogiczna, opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Roczny koszt studiów to 3000 zł.

Szkoła Wyższa Im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, specjalności: doradztwo personalne i zawodowe, integracja sensoryczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi, studia nauczycielskie. Koszt studiów – 3900 zł za rok.