Administracja i zarządzanie

Międzykierunkowe studia na administracji i zarządzaniu to okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, które oferują dwa kierunki.

Administracja pozwala na zgłębienie wiedzy dotyczącej społecznej i gospodarczej sfery życia publicznego, a także na zapoznanie się z regulacjami prawnymi oraz ich praktycznym zastosowaniem.

Z kolei zarządzanie wyposaży studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, a także pozwoli posiąść umiejętność kierowania organizacjami różnych typów.

Studenci realizujący studia na makrokierunku administracja i zarządzanie poznają m.in.:

  • zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatykę w zarządzaniu, marketing, rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, prawoznawstwo, konstytucyjny system organów państwa, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, ustrój samorządu terytorialnego, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych, techniki negocjacji i mediacji w administracji, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent makrokierunku administracja i zarządzanie może pracować w administracji samorządowej i rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, w policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrudnienie może znaleźć w charakterze doradcy finansowego, eksperta do spraw podatkowych, rynku inwestycji i nieruchomości, specjalisty ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, a także jako menadżer w przedsiębiorstwach, instytucjach, fundacjach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Administracja i zarządzanie
No results found.
W których miastach można studiować Administracja i zarządzanie
No results found.
Komentarze (0)
No comments found