Cultural communication

Po zakończeniu kształcenia na kierunku cultural communication student posiada teoretyczną wiedzę na temat form i sposobów komunikacji podstawowych wartości oraz norm zachowań charakterystycznych dla kultur europejskich oraz kultur północnoamerykańskich. Student zna podstawowe nurty amerykańskiej kultury popularnej oraz jej oddziaływanie na formowanie krajobrazu kulturowego w społecznościach europejskich. Zna różnicę między aktami komunikacyjnymi skoncentrowanymi na przekazie informacji a aktami komunikacyjnymi o charakterze perswazyjnym. W oparciu o przykłady z przeszłości potrafi uchwycić mechanizmy kreowania pożądanych zachowań społecznych z pomocą technik propagandowych.

Edukacja w ramach kierunku cultural communication ma dać uczestnikowi narzędzia pozwalające analizować w pogłębiony sposób współczesne komunikaty dotyczące realiów życia społecznego, politycznego i kulturalnego Europy i USA. Podstawą do tego ma być poznanie historycznych uwarunkowań rozwoju społeczności europejskich i północnoamerykańskiej w kontekście powstawania w nich dominujących dziś mechanizmów komunikacji.
Absolwent kierunku cultural communication posiada umiejętność analizy sytuacji konfliktowych w społecznościach wielokulturowych. Umie zastosować wiedzę dotyczącą specyficznych kodów kulturowych do zapośredniczenia komunikacji między reprezentantami różnych kultur, w zrozumiałych przez nich formach. Posiada umiejętność formułowania komunikatów – werbalnych i niewerbalnych – o charakterze perswazyjnym, zwróconych do przedstawicieli specyficznych grup społecznych. Absolwent umie organizować komunikację w obrębie międzynarodowych grup podejmujących współpracę na gruncie badań naukowych.
Dzięki wiedzy o odrębności i specyfice kultur jest w stanie wspierać proces dialogu międzykulturowego na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności. Podejmuje działania na rzecz rozpowszechniania informacji o sąsiednich kulturach, zwłaszcza mniejszościach, przedstawicielom kultur dominujących. Stale wspiera dążenia do zdobywania przez członków społeczności wiedzy na temat kultur współtworzących ją ludzi. Popularyzuje przekonanie, że komunikacja kulturowa oparta o relatywizm kulturowy ma sprzyjać pogłębianiu współpracy, a uniemożliwiać tworzenie podziałów i stref wykluczenia społecznego.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej nawiązywania i podtrzymywania dialogu przez przedstawicieli różnych kultur, przykładowo w dziale HR ponadnarodowych korporacji, instytucjach kultury i administracji, także w branży turystycznej lub jako zawodowy pośrednik – tłumacz wprowadzający zainteresowanych w uwarunkowania konkretnych kultur.

Jakie uczelnie oferują kierunek Cultural communication

Total 2 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Cultural communication

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found