Efektywność energetyczna

Celem studiów na kierunku efektywność energetyczna jest wyposażenie absolwenta w wiedzę ogólną, konieczną do wykonywania działalności inżynierskiej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu efektywności energetycznej, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w planowaniu i realizacji procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii.

Studia przygotowują absolwenta do nabywania i pogłębiania wiedzy przez całe życie, kreowania opinii oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji w obszarach związanych z efektywnością energetyczną.

Absolwent kierunku efektywność energetyczna zna zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z efektywnym i ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Posiada praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją urządzeń w obszarze systemów energetycznych i w zakładach, w których wytwarzana, przetwarzana, przekształcana, przesyłana lub dystrybuowana jest energia.

Ma specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z ekologią, efektywnością i bezpieczeństwem energetycznym, jakie występują także w obszarze działalności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) a także wspólnot mieszkaniowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w sektorach gospodarki bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami energetycznymi. Przygotowany będzie do pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych oraz organizacji pracy i udziału w większych zespołach.

W trakcie studiów pozna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przygotowany jest do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found