Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka komunalna

Kierunek Energetyka Komunalna wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na świecie. Kształcenie odbywające się na kierunku o profilu praktycznym koncentruje się na przygotowaniu absolwentów w zakresie:

 • technologii energetycznych,
 • nowoczesnych konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • gospodarki energetycznej w obszarach zurbanizowanych,
 • eksploatacji systemów, sieci i instalacji energetyki komunalnej i budynków,
 • sieci i instalacji elektroenergetycznych (w podstawowym zakresie).

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów związanych z energetyką komunalną, w tym: konwencjonalnych, odnawialnych oraz hybrydowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także zrównoważonym gospodarowaniem energią zarówno w skali budynku, jak również obszaru zurbanizowanego np. osiedla, miasta czy gminy.

Studia na kierunku Energetyka Komunalna oferują specjalności:

 • komunalna energetyka cieplna - studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z problematyką energetyki cieplnej oraz komunalnej infrastruktury energetycznej. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: audytingu i certyfikacji energetycznej, energetyki gazowej, odnawialnych źródeł energii, podstaw energetyki komunalnej, instalacji w elektroenergetyce, inżynierii gazownictwa, rozproszonych układów energetycznych, komputerowych technik obliczeniowych i symulacyjnych, inżynierii finansowej w energetyce.
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne - studenci specjalności dodatkowo nabywają wiedzę i umiejętności związane z odnawialnymi źródłami energii, energetyką rozproszoną oraz zagadnieniami związanymi z modernizacją istniejących systemów energetycznych. Zakres dodatkowych przedmiotów obejmuje obszary m.in.: mikro i minikogenerację, systemy pozyskiwania energii słonecznej, odnawialne źródła energii elektrycznej, pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych, biopaliwa, komputerowe modelowanie systemów OZE, proekologiczne modernizacje w energetyce, planowanie i finansowanie przedsięwzięć OZE, systemy odzysku i magazynowania energii.

Absolwenci kierunku Energetyka Komunalna zdobędą szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w zakresie energetyki komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w dziedzinie energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Będą przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej oraz nadzorowania procesu budowlanego. Nabędą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów z zakresu energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle. Przygotowani są do następujących zadań:

 • doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
 • projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
 • eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
 • przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka Komunalna można znaleźć zatrudnienie w takich obszarach, jak:

 • przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
 • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie energetyki komunalnej,
 • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej,
 • firmy budowlano - instalacyjne,
 • firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
 • własna działalność gospodarcza.
Dla kogo studia na kierunku energetyka komunalna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku energetyka komunalna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka komunalna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku energetyka komunalna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku energetyka komunalna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku energetyka komunalna
Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka komunalna
W których miastach można studiować kierunek energetyka komunalna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie