Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Kierunek studiów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim to propozycja skie­ro­wana zarówno dla znających język francuski, jak również do tych osób, które nie znają języka fran­cu­skie­go i chcą uczyć się go od pod­staw.

Ab­sol­went stu­diów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim będzie po­sia­dał bar­dzo dobrą zna­jomość języka fran­cu­skie­go wspartą wiedzą z za­kresu lin­gwisty­ki, literatu­ro­znaw­stwa, hi­sto­rii i literatu­ry Fran­cji oraz kul­tu­ry krajów fran­ko­fońskich.

Będzie umieć za­sto­so­wać zdobyte umiejętności języko­we w różnorod­nych dzie­dzinach nau­ki i życia społecz­nego. Zostanie przy­go­to­wany do sys­te­ma­tycz­nego ich pogłębia­nia za po­mocą nowocze­snych tech­nologii in­for­ma­cyj­nych, do sa­mo­dziel­nego ucze­nia się przez całe życie.

Do­dat­ko­wym atu­tem w przyszłej ka­rie­rze społecz­nej i za­wodowej ab­sol­wen­ta jest do­bra zna­jomość wy­branego drugie­go języka ro­mańskie­go: włoskie­go lub hisz­pańskie­go.

Jakie uczelnie oferują kierunek Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
W których miastach można studiować Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found