Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

MISH kształcą studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

 • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
 • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH - zdobywa umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISH

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie