Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu międzykierunkowych studiów ekonomiczno-menedżerskich umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym w przedsiębiorstwach prywatnych) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi. Kończąc studia I stopnia absolwenci MSEMen wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych.

Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego.

Absolwenci tego kierunku potrafią:

  • analizować projekty ekonomiczne (finansowe i rzeczowe) i badać działalność podmiotów gospodarczych zarówno pod kątem realizowania wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektami inwestycyjnymi), jak i z punktu widzenia wpływu tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż i całej gospodarki,
  • dobierać odpowiednie metody analizy problemów łączące perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągać na ich podstawie wnioski oraz prezentować wyniki analiz w różnych formach,
  • zbierać i opracowywać materiały potrzebne do tworzenia strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także dokonywać ich wdrożenia oraz ekonomicznej oceny wykonalności, efektów, skuteczności, a także kosztów i korzyści,
  • pisać wysoce wyspecjalizowane raporty, analizy i ekspertyzy na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania,
  • samodzielnie doskonalić wiedzę i kwalifikację, podejmując studia II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Total 1 item.
W których miastach można studiować Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found