Militarioznawstwo

Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną. Jest to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek studiów od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncetrować się będzie na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji.

Program studiów militarioznawstwa zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Program uwzględnia także obszary wiedzy związane z zachowaniem dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie. Kształcenie łączyć będzie kompetencje uzyskiwane przez historyka z nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości.
Militarioznawstwo stanowi reakcję na możliwości, jakie stwarza na rynku pracy ogromne zainteresowanie różnymi aspektami wiedzy o wojskowości w tym o historii wojskowości oraz wynikające stąd możliwość zawodowego jej upowszechniania.
Absolwenci kierunku militarioznawstwo swoje kwalifikacje będą mogli wykorzystywać we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym (organizacja cyklicznych imprez odwołujących się do dziedzictwa związanego historią wojskowości np. festiwali historycznych z udziałem grup rekonstrukcyjnych). Swoje kompetencje będą mogli spożytkować we współpracy z wydawcami czasopism (wysokonakładowych czasopism specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących np. techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia), a także gier o tematyce militarnej, które zwykle wymagają konsultacji fachowej i wsparcia w opracowaniu merytorycznym. Wreszcie przy produkcjach związanych z mediami masowymi, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości. Miejscem pracy absolwentów mogą być także organizacje samorządowe (szczególnie działy promocji i organizacji widowisk) i instytucje kultury (muzea, domy kultury, galerie) zajmujące się promocją i dokumentowaniem przeszłości oraz dziedzictwa regionu z zakresu historii wojskowości.
W ramach specjalności popularyzacja wiedzy o militariach studenci będą mogli uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do tworzenia, redagowania i edycji szerokiego katalogu tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym, co pozwali im na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach gazet, czasopism i portali internetowych zainteresowanych tematyką militarną, a także prób podjęcia samodzielnej działalności pisarskiej oraz publicystycznej.
W ramach specjalności animacja odtwórstwa historycznego, studenci otrzymają wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji wszelkich przedsięwzięć popularyzatorskich związanych z rekonstrukcją przeszłości militarnej. Docelowym odbiorcą ich kwalifikacji są wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i organizacje zajmujące się odtwórstwem historycznym, których aktualni członkowie mogą także traktować program specjalności jako uzupełnienie swoich kompetencji. Specjalność oferuje wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej edukacji na kierunkach związanych z wiedzą, ochroną i dokumentacją dziedzictwa materialnego przeszłości.

Jakie uczelnie oferują kierunek Militarioznawstwo

Total 1 item.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Militarioznawstwo

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found