Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia regionalne

Studia Regionalne to kierunek kształcenia, który jest odpowiedzią na powszechną w Europie potrzebę tworzenia strategii i diagnozy rozwoju gospodarczego opartego na świadomości regionu, tj. kompleksowej - przyrodniczej, gospodarczej i kulturowej wiedzy o regionie oraz określenia wyrazistego wizerunku regionów, co jest niezbędne przy marketingu terytorialnym. Polityka i gospodarka regionalna jest obecnie jednym z priorytetów UE. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym, politycznym w skali regionów świata i Polski.

Dzięki nabytym umiejętnościom obsługi programów i technik GIS-owych, kompetencji w zakresie opracowywania ekspertyz i diagnoz regionalnych a także wiedzy o zasadach finansowania projektów międzynarodowych, student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane praktyki studenckie w różnych instytucjach administracji samorządów terytorialnych stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.
Potencjalny rynek pracy dla absolwenta Studiów regionalnych:
 • Jednostki administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz administracji państwowej
 • Instytucje europejskie i międzynarodowe
 • Biura planowania regionalnego i przestrzennego
 • Agencje urbanistyczne
 • Służby ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego (zabytków)
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID)
 • Instytucje informacyjne i promocyjne regionu
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje analiz i prognoz gospodarczych
 • Firmy prywatne przygotowujące ekspertyzy regionalne i środowiskowe
 • Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (np. WODGiK)
 • Muzealnictwo
 • Biura turystyczne
Absolwent Studiów regionalnych posiada posiada wiedzę o: współczesnych uwarunkowaniach rozwoju regionalnego oraz koncepcjach kształtowania jego rozwoju, zasadach regionalizacji świata, zasobach regionów i mechanizmach funkcjonowania regionów; podstawach prawnych i instrumentach planistycznych gospodarowania w regionie.

Zna zasady zrównoważonego rozwoju dla kształtowania krajobrazu miejskiego, przemysłowego, funkcjonowania samorządu terytorialnego, realizacji międzynarodowych programów rozwojowych i zasadach funkcjonowania regionalnych strukturach gospodarczych oraz formach współpracy międzyregionalnej. Zna metody gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych i informacji o regionie.

Ma umiejętności w zakresie:
 • Diagnozy potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu
 • Opracowywania scenariuszy, strategii i prognoz rozwoju regionu oraz ekspertyz regionalnych
 • Samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych w regionie (przestrzennych, gospodarczych, ekologicznych itp.),
 • Planowania i wdrażania zasad ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania regionalnej tożsamości dla wzmocnienia społeczno-ekonomicznego potencjału regionu i poprawy jakości życia mieszkańców
 • Gromadzenia i przetwarzania wieloaspektowej informacji o regionie (tworzenie i dysponowanie bazami danych – SIP), posługiwania się narzędziami GIS
 • Stosowania narzędzi prawnych, technicznych, informacyjnych do zarządzania regionem
 • Sprawności merytorycznej w zakresie dycyzyjności i organizacji pracy na szczeblu samorządowym

Dla kogo studia na kierunku studia regionalne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku studia regionalne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia regionalne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku studia regionalne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku studia regionalne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia regionalne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia regionalne

W których miastach można studiować kierunek studia regionalne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu