Tech­nologia ko­smetyków

Kie­runek tech­nologia ko­smetyków zakłada zdobycie in­ter­dyscyplinar­nej wie­dzy z za­kresu nauk tech­nicz­nych, chemicz­nych, bio­logicz­nych i eko­nomicz­nych oraz opa­nowanie umiejętności prak­tycz­nych w dzie­dzinie pro­duk­cji ko­smetyków.

W trak­cie stu­diów na kierunku tech­nologia ko­smetyków stu­den­ci nauczą się pro­jek­to­wać pro­duk­ty ko­smetycz­ne, kie­ro­wać i zarządzać pro­cesami badania i wpro­wadzania na rynek ko­smetyków, efek­tyw­nie je wy­ko­rzysty­wać w ga­bi­netach ko­smetycz­nych i sa­lonach SPA, na­wiązywać współpracę z fir­ma­mi dys­trybu­ującymi su­row­ce ko­smetycz­ne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Tech­nologia ko­smetyków
W których miastach można studiować Tech­nologia ko­smetyków

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found