Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Kończąc studia absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Słuchacz kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych potrafi realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego.

Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych.

Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania.

Gdzie praca po kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych?

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy: w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.

Może podjąć zatrudnienie w: przedszkolach i szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych, a także w szkołach wyższych cywilnych i wojskowych.

Dla kogo studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Jakie uczelnie oferują kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

W których miastach można studiować kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu