Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej to unikatowy i nowatorski praktyczny kierunek studiów kształcący wysoko wykwalifikowane kadry zarządzające na potrzeby podmiotów działających w sferze publicznej – instytucji publicznych, korporacji, przedsiębiorstw oraz organizacji trzeciego sektora.

Nowatorstwo kształcenia na tym kierunku opiera się na położeniu bardzo silnego akcentu na wyposażenie absolwentów w biegłe umiejętności posługiwania się narzędziami nowych technologii w procesie zarządzania oraz na akcentowaniu i uczeniu wykorzystania nowych tendencji i koncepcji w zarządzaniu publicznym. Podejście to zdecydowanie wyróżnia zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej prowadzone przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji na tle innych kierunków poświęconych zarządzaniu i zarządzaniu publicznemu.
Kierunek Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej został przygotowany przy bardzo aktywnym udziale przedstawicieli potencjalnych pracodawców co gwarantuje przystawalność programu studiów do potrzeb rynku pracy. Kierunek ten ma profil praktyczny co gwarantuje, że duża część zajęć prowadzona jest przez prawdziwych praktyków a zajęcia takie wyposażają absolwentów w realne umiejętności i kompetencje tak bardzo pożądane przez przyszłych pracodawców. Dodatkowo, integralnym i bardzo istotnym elementem programu jest rozbudowany system praktyk zawodowych.
Jakość kształcenia i prestiż są dodatkowo gwarantowane przez fakt przynależności uczelni do elitarnej międzynarodowej sieci uczelni jezuickich. Dla pracodawców na całym świecie dyplom z takiej uczelni jest gwarancją najwyższego poziomu wykształcenia. Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedyną taką uczelnią w Europie Środkowej.

Do wyboru są następujące specjalności:

  • Zarządzanie w administracji publicznej - absolwent kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej o specjalności Zarządzanie w administracji publicznej może podjąć pracę między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych; w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych; w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką; w firmach konsultingowych; w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Uzyskane wykształcenie pozwala mu również na podjęcie zatrudnienia w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora.
  • Infobrokering i zarządzanie informacją - absolwent kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej o specjalności Infobrokering i zarządzanie informacją może podjąć pracę między innymi w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych instytucji szeroko pojętego sektora publicznego; w pionach obsługi medialnej i działach IT przedsiębiorstw sektora komercyjnego; w firmach infobrokerskich oraz wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations; w startupach technologicznych; w mediach publicznych i niepublicznych; w komórkach ds. relacji z mediami i zespołach eksperckich partii politycznych oraz organizacji trzeciego sektora.


Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
W których miastach można studiować Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (0)
No comments found