Zarządzanie miastem

Studia na kierunku Zarządzanie miastem oferują studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast

W ramach zajęć wykorzystywane będą zarówno tradycyjne metody dydaktyczne (np. wykłady konwersatoryjne czy problemowe), jak również innowacyjne metody angażujące i motywujące studentów (np. problem-based learning, grywalizacja, metody sytuacyjne czy aktywizujące oraz nauczanie hybrydowe).

Oferowane będą fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim, prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: Zarządzanie infrastrukturą miejską, Zintegrowane zarządzanie miastem, Ekonomika miasta, Marketing miasta, Partycypacja i komunikacja społeczna, Finanse publiczne, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie gospodarką mieszkaniową, Zarządzanie środowiskiem w mieście.

Co zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie miastem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:


  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

Jaka praca po kierunku Zarządzanie miastem?

Absolwent świetnie odnajdzie się w pracy w administracji samorządowej. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych we władzach samorządowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie miastem mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • przedstawiciele władz publicznych (np. radni, urzędnicy publiczni, działacze organizacji członkowskich),
  • specjaliści (w dziedzinie: finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej),
  • technicy i średni personel (pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani ds. podatków, świadczeń społecznych, organów udzielających licencji)
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie miastem
Total 2 items.
W których miastach można studiować Zarządzanie miastem

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found