Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekomiasto

Studia na kierunku Ekomiasto są interdyscyplinarną i unikatową na skalę Polski propozycją kształcenia, która ma za zadnie wykształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska.

Oferta ta stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Proces kształcenia skupia się wokół problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich.

Studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów:

  • Ekonomia i socjologia miasta,
  • Ekologia miasta,
  • Samorząd i instytucje miejskie,
  • Człowiek w mieście,
  • Planowanie rozwoju miast,
  • Adaptacja miast do zmian klimatu,
  • Zintegrowany rozwój miasta
  • Systemy infrastruktury i monitoring.

Na ostatnim roku studenci dokonują wyboru jednej z pracowni specjalistycznych, aby pogłębiać umiejętności i nabyć kompetencje specjalistyczne:

  • Zintegrowany rozwój miasta - profil środowiskowy (przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości)
  • Zintegrowany rozwój miasta - profil społeczno-gospodarczy (przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju)

W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku ekomiasto

To propozycja kształcenia dla tych, którzy zawodowo pragną dbać o zrównoważony rozwój miast, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i dbałością o zieloną gospodarkę.

Program kształcenia na kierunku ekomiasto

Przykładowe przedmioty nauczania:

  • Ekonomia środowiska
  • Ekonomika miasta
  • Ekosystemy przyrodnicze miasta
  • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
  • Konflikty środowiskowe
  • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
  • Wartość i wycena środowiska
  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
  • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
  • Podstawy geomonitoringu
  • GIS i teledetekcja
  • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
  • Ekologia ogólna

Istotną część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekomiasto

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki maturalne z przedmiotów: matematyka, język obcy nowożytny, WOS, biologia, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku ekomiasto

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować w:

  • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego,
  • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
  • służbach ochrony środowiska,
  • biurach planowania przestrzennego,
  • przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • ośrodkach masowego komunikowania,
  • organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Opinie o kierunku ekomiasto
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ekomiasto
Jakie uczelnie oferują kierunek ekomiasto
W których miastach można studiować kierunek ekomiasto
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Politechnika Gdańska
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Uniwersytet Gdański
  • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
  • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego