Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych.

Informatyzacja wszystkich dziedzin życia pociągnęła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej. Pociąga to za sobą także korzystanie z osiągnięć i metod informatyki. Obok archiwistyki zaczęła się rozwijać nowa dyscyplina określana z angielska „records management” tłumaczona na język polski jako zarządzanie dokumentacją.

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. Dają dobre przygotowanie do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia (w kooperacji z informatykiem) elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum, a także do administrowania zasobami sieciowymi. Stwarzają okazję do opanowania wielu języków obcych na czele z językiem angielskim (niezbędnym dla nowoczesnych „records managerów”), a także języków: niemieckiego, rosyjskiego i łacińskiego (bardzo przydatnych i zwiększających szanse uzyskania zatrudnienia w archiwach historycznych).

Idealny kandydat na studia na tym kierunku interesuje się historią, jest sumienny i skrupulatny, lubi pracować z danymi, lubisz porządek, jest dobrze zorganizowany, chce wykonywać prace administracyjno - biurowe.

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją obejmują takie przedmioty jak:

 • historia filozofii, podstawy zarządzania, prawo administracyjne, wstęp do badań historycznych, technologia informacyjna, postępowanie administracyjne, wstęp do archiwistyki, rozwój form kancelaryjnych, zarządzanie archiwami, metody badawcze archiwistyki, archiwalna baza danych, język obcy, teoria i metodyka archiwalna, podstawy prawne działalności archiwów, zarządzanie dokumentacją współczesną, informacja archiwalna w Internecie, historia archiwów polskich, informacja naukowa, metodyka kształcenia zasobu archiwalnego, metodyka opracowania zasobu archiwalnego, zarządzanie zasobami sieciowymi, ustrój III RP, ochrona własności intelektualnej, przechowywanie i ochrona archiwów, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, metodyka opracowania akt spraw.

Absolwenci kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji)
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej, a także w archiwach kościelnych)
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 4 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Komentarze (3)

 • xxx

  Czy trudno jest się dostać na archiwistyke? Jak wgl wyglądają te studia na UMK?
  1/29/19
 • dmusial

  czy jest różnica pomiędzy specjalnością a studiami o tym kierunku?
  5/7/18
 • ada

  ktoś studiował bądź studiuje ten kierunek na umk? chciałabym poznać wasze opinie, warto?
  7/14/16