Doradztwo w obszarach wiejskich

Doradztwo w obszarach wiejskich to kierunek realizowanych w ramach studiów II stopnia.

Potrzeba kształcenia w tym zakresie wynika z postępujących procesów transformacyjnych obszarów wiejskich.

Studenci kierunku uzyskują wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w Unii Europejskiej.

W procesie edukacji na kierunku uwzględnione są aspekty ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, a także dobrej kultury rolnej.

Studia trwają trzy lata.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów inżynierskich, ukończonych na pokrewnych kierunkach.

Wybierają je osoby zainteresowane działalnością doradczą w zakresie produkcji rolniczej, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw rolnych.

Program kształcenia studentów na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • dobra praktyka rolnicza
 • podstawy działalności gospodarczej
 • rachunkowość rolnicza
 • negocjacje i komunikacja społeczna
 • zasady i techniki pracy doradcy.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz średniej ze studiów.

Wymagane jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia uzyskanego na pokrewnym kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Po uzyskaniu dyplomu i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych absolwenci uzyskują pełne uprawnienia doradcze.

Przykładowe miejsca pracy:

 • państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego
 • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin
 • związki hodowców i producentów rolnych.
Opinie o kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Merytoryczna wiedza oraz wysokie kompetencje absolwentów powodują, że wiele instytucji wykazuje zainteresowanie współpracą z nimi.

Są to przykładowo branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza i inne.

Istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.


Kierunki pokrewne do kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich
Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich
W których miastach można studiować Doradztwo w obszarach wiejskich

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • inżynier

  Czy studia przygotowują w zakresie tworzenia wniosków na dofinansowanie z UE?
  12/16/19