Inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

Studenci studiów międzykierunkowych inżynieria środowiska i energetyka zdobywają wiedzę z zakresu racjonalizacji procesów wytwarzania i użytkowania energii oraz techniki inżynierii środowiska mających na celu minimalizację skutków działalności gospodarczej i komunalnej na przyrodę.

Taki profil kształcenia wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju, będącą powszechnie akceptowaną strategią budowania współczesnej gospodarki.Jaka praca po inżynierii środowiska i energetyce

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska i energetyka są przygotowani do pracy instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

No results found.

W których miastach można studiować Inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)

No results found.

Komentarze (0)

No comments found