Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem to kierunek, na którym studenci przyswajają wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Uczą się metod i technik stosowanych w procesach informacyjno - bibliotecznych, sprawnego selekcjonowania i oceniania informacji, a także ich tworzenia w zbiorach bibliotecznych, serwisach www i bazach danych.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, prawa autorskiego, prawa bibliotecznego i informacyjnego. Studenci uczą się jak poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem przygotowuje do praktycznego wyszukiwania i udostępniania, a także tworzenia nowych źródeł informacji.

W czasie studiów obowiązkowa jest praktyka zawodowa w bibliotekach, ośrodkach informacji, instytucjach kulturalnych bądź przedsiębiorstwach branży wydawniczej i księgarskiej. Studenci kierunku przygotowywani są do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, edukacji, kultury, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem posiada ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych, pracy w zespole, komunikowania się z otoczeniem, promowania działalności bibliotecznej, informacyjnej.

Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana zarówno w pracy w bibliotekach naukowych, jak również w małych bibliotekach publicznych (gminnych), szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji oraz biznesie i administracji. Po uzupełnieniu kierunku o blok pedagogiczny można ubiegać się o pracę w zawodzie nauczyciela.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found