Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koordynator medyczny

Kształcenie na kierunku Koordynator medyczny realizowane jest na poziomie studiów I oraz II stopnia.

Funkcja koordynatora medycznego w Polsce pojawiła się formalnie wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego w roku 2015 i nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W rozumieniu ustawowym Koordynatora Medycznego wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne. Zgodnie z oczekiwaniami NFZ do zadań koordynatora należy: obecność na posiedzeniach konsylium, koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium, dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta, udzielanie pacjentowi informacji związanych z leczeniem, a także współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczonym zakresie.

Wiedza i umiejętności posiadane przez koordynatora medycznego skupiają się wokół organizowania świadczeń medycznych i zarządzania podmiotem leczniczym oraz biegłego poruszania się w terminologii i procedurach wykorzystywanych w medycynie (szczególnie w specjalizacjach klinicznych). Ponadto absolwent studiów Koordynator Medyczny posiada kompetencje miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej, empatycznego reagowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, pracy indywidualnej i w grupie oraz pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE ONKOLOGICZNEJ

Specjalność koordynator w opiece onkologicznej to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w specjalistycznych ośrodkach leczenia chorób nowotworowych, takich jak centra onkologii i szpitale onkologiczne. Specjalność jest odpowiedzią na nowe regulacje prawne związane z wprowadzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej i funkcjonujące w Polsce od 2015 roku przepisy dotyczące pakietu onkologicznego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowa opieka onkologiczna cechowała się niewydolnością, brakiem koordynacji opieki nad pacjentem i niezadowalającymi wynikami leczenia nowotworów, co wpłynęło wzrost zachorowań na nowotwory oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci dużej śmiertelności i poważnych konsekwencji społecznych. Zatem konieczne przeorganizowanie systemu i wprowadzenie specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w onkologii, których zadaniem będzie przede wszystkim takie prowadzenie pacjentów, które pozwoli na szybką diagnostykę i terapię.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece onkologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece onkologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych, koordynowana opieka onkologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w onkologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece onkologicznej, propedeutyka onkologii, psychoonkologia.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE KARDIOLOGICZNEJ

Wraz z wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 projektem kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca zauważono potrzebę zaistnienia w przestrzeni ochrony zdrowia specjalisty, który koordynowałby opiekę medyczną pacjenta diagnozowanego lub leczonego w kierunku chorób sercowo-naczyniowych. Specjalność koordynator w opiece kardiologicznej spełnia wymagania kwalifikacyjne dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się opieką koordynowaną w ośrodkach leczenia kardiologicznego. Ponadto program specjalności uwzględnia aktualne trendy związane z organizacją i wdrażaniem Krajowej Sieci Kardiologicznej.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece kardiologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece kardiologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, koordynowana opieka kardiologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w kardiologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece kardiologicznej, propedeutyka kardiologii, psychokardiologia.

Dla kogo studia na kierunku koordynator medyczny

Czy widzisz swoją zawodową przyszłość w roli koordynatora medycznego? Jest to osoba odpowiedzialna za bezpośrednią i całościową obsługę pacjenta, a do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego, edukacja zdrowotna pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, monitorowanie przebiegu leczenia oraz zapewnienie ich ciągłości.

Program kształcenia na kierunku koordynator medyczny

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy. Studenci realizują praktyki zawodowe.

Program studiów oparty został o standardy międzynarodowe kształcenia kadr koordynatorów m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie nacisk kładziony jest treści związane z: wiedzą kliniczną dot. diagnostyki i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych, organizacją świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem podmiotem leczniczym, psychologią i umiejętnościami informacyjno-informatycznymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowiska pracy związane z opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w specjalistycznych podmiotach leczniczych zgodnych z obraną ścieżką kształcenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koordynator medyczny

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „nową maturą”

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt) z dwóch przedmiotów:

1) języka polskiego (egzamin pisemny poziom podstawowy) lub języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny lub ustny) – do wyboru przez kandydata,

2) dowolnego wybranego przez kandydata przedmiotu (egzamin pisemny w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom)

Kandydaci, którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2023 na poziomie:

1) podstawowym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego zgodnie wg. zasady: 1% = 1 punkt,

2) rozszerzonym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady:

a) wyniki z matury od 0-29 pkt - przeliczenie 1%x1,

b) wyniki z matury od 30-100 pkt - przeliczenie 1%1,5.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów na świadectwie maturalnym, bądź przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 punktów

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „starą maturą”

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego w liceum do 2004 a w technikum do 2005 roku z dwóch przedmiotów:

1) języka polskiego (egzamin pisemny lub ustny ) lub języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) – do wyboru przez kandydata,

2) dowolnego wybranego przez kandydata innego przedmiotu (egzamin pisemny) przeliczonych przez kandydata w następujący sposób:

celujący – 150 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry – 80 pkt

dostateczny – 60 pkt

dopuszczający – 30 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z wybranych przedmiotów, przeliczonych zgodnie z wyżej określoną zasadą.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 punktów.

Perspektywy pracy po kierunku koordynator medyczny

Potencjalne miejsca pracy to wszelkie placówki medyczne w kraju i na świecie.

Opinie o kierunku koordynator medyczny

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku koordynator medyczny

Jakie uczelnie oferują kierunek koordynator medyczny

W których miastach można studiować kierunek koordynator medyczny

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku