Logopedia z fonoaudiologią

Studenci kierunku logopedia z audiologią zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Przyswajają wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, a także ich terapii i rehabilitacji.

Przedmioty nauczania realizowane na logopedii z audiologią:

  • zaburzenia komunikacji językowej, etiologia, patogeneza i patomechanizm specyficznych zaburzeń mowy, dysleksja - trudności w czytaniu i pisaniu, wprowadzenie do surdologopedii, akustyka mowy, fonetyka audytywna, foniatria, audiometria tonalna i słowna, audiometria elektrofizjologiczna, badania przesiewowe słuchu, rehabilitacja osób niesłyszących, wychowanie słuchowe, teoria zaburzeń mowy, anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu, neurologia z elementami pediatrii, kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej, fonologia i fonetyka artykulacyjna, psycholingwistyka.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku logopedia z audiologią :

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcie pracy w charakterze logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w placówkach oświatowych, służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Co więcej, może on podjąć pracę w placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem. Dyplom absolwenta pozwala także na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Logopedia z fonoaudiologią
Total 3 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Logopedia z fonoaudiologią

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found