Logopedia z fonoaudiologią

Studenci kierunku logopedia z audiologią zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Przyswajają wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, a także ich terapii i rehabilitacji.

Przedmioty nauczania realizowane na logopedii z audiologią:

  • zaburzenia komunikacji językowej, etiologia, patogeneza i patomechanizm specyficznych zaburzeń mowy, dysleksja - trudności w czytaniu i pisaniu, wprowadzenie do surdologopedii, akustyka mowy, fonetyka audytywna, foniatria, audiometria tonalna i słowna, audiometria elektrofizjologiczna, badania przesiewowe słuchu, rehabilitacja osób niesłyszących, wychowanie słuchowe, teoria zaburzeń mowy, anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu, neurologia z elementami pediatrii, kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej, fonologia i fonetyka artykulacyjna, psycholingwistyka.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku logopedia z audiologią :

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcie pracy w charakterze logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w placówkach oświatowych, służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Co więcej, może on podjąć pracę w placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem. Dyplom absolwenta pozwala także na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 3 rekordy.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy