Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Studia inżynierskie na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska przygotowują przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

Na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów i komfort użytkowników, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza,
  • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych,
  • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, Arcadia-Start, Arcadia-InteliCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, Instaltherm HCR i OZC, Arcadia-Thermo, NormaPRO) oraz systemu Building Information Modeling (Arcadia-BIM).

Studenci kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych.

Wykonują projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo, m.in. z wykorzystaniem metod PBL (Problem Based Learning), co pozwala im na przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Jaka praca po kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska?

Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. W trakcie studiów student uzyskuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych.

Ukończenie kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w: biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

Jakie uczelnie oferują kierunek Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found