Ad­mi­nistracja i cyfryzacja

Kie­runek Ad­mi­nistracja i cyfryzacja ma charak­ter in­nowacyj­ny, łączy bo­wiem wiedzę ty­pową dla nauk praw­nych z in­for­ma­tyką.

Stu­den­ci na­bywają prak­tycz­ne umiejętności w za­kresie sto­so­wania i stanowie­nia pra­wa w ad­mi­nistracji publicz­nej oraz umiejętności w za­kresie wy­ko­rzysty­wania tech­nologii te­le­in­for­ma­tycz­nych w pra­cy urzędni­ka.

Obo­wiązko­we prak­ty­ki, re­alizowane w znacz­nym wy­mia­rze go­dzin w sądach, pro­kuratu­rze, kan­celariach praw­nych, w ad­mi­nistracji publicz­nej, w przed­siębior­stwach państwowych i prywat­nych, służą do­byciu doświad­cze­nia za­wodowe­go.

Kie­runek Ad­mi­nistracja i cyfryzacja wpisuje się po­trzebę ro­z­woju tech­nologicz­nego państwa i ksz­tałcenia ka­dry urzędni­czej świa­domie wy­ko­rzystującej tech­nologie te­le­in­for­ma­tycz­ne.

Ab­sol­went jest przy­go­to­wany do:

  • podjęcia za­trud­nie­nia w ad­mi­nistracji publicz­nej na stanowiskach związa­nych ze sto­so­waniem i stanowie­niem pra­wa;
  • podjęcia za­trud­nie­nia na stanowiskach biu­ro­wych wy­ma­gających wyższych kom­peten­cji te­le­in­for­ma­tycz­nych;
  • podjęcia i pro­wadze­nia działal­ności go­spo­dar­czej;
  • pro­jek­to­wania przed­sięwzięć go­spo­dar­czych zgod­nie z po­trze­bami lokal­nej społecz­ności i lokal­nego ryn­ku pra­cy;
  • świa­domego ko­rzystania z nowocze­snych tech­nologii te­le­in­for­ma­tycz­nych w pra­cy urzędu i przed­siębior­stwa.
Jakie uczelnie oferują kierunek Ad­mi­nistracja i cyfryzacja
Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Ad­mi­nistracja i cyfryzacja

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Komentarze (0)
No comments found