Jakiego kierunku studiów szukasz?

Cultural communication

Po zakończeniu kształcenia na kierunku cultural communication student posiada teoretyczną wiedzę na temat form i sposobów komunikacji podstawowych wartości oraz norm zachowań charakterystycznych dla kultur europejskich oraz kultur północnoamerykańskich. Student zna podstawowe nurty amerykańskiej kultury popularnej oraz jej oddziaływanie na formowanie krajobrazu kulturowego w społecznościach europejskich. Zna różnicę między aktami komunikacyjnymi skoncentrowanymi na przekazie informacji a aktami komunikacyjnymi o charakterze perswazyjnym. W oparciu o przykłady z przeszłości potrafi uchwycić mechanizmy kreowania pożądanych zachowań społecznych z pomocą technik propagandowych.

Edukacja w ramach kierunku cultural communication ma dać uczestnikowi narzędzia pozwalające analizować w pogłębiony sposób współczesne komunikaty dotyczące realiów życia społecznego, politycznego i kulturalnego Europy i USA. Podstawą do tego ma być poznanie historycznych uwarunkowań rozwoju społeczności europejskich i północnoamerykańskiej w kontekście powstawania w nich dominujących dziś mechanizmów komunikacji.
Absolwent kierunku cultural communication posiada umiejętność analizy sytuacji konfliktowych w społecznościach wielokulturowych. Umie zastosować wiedzę dotyczącą specyficznych kodów kulturowych do zapośredniczenia komunikacji między reprezentantami różnych kultur, w zrozumiałych przez nich formach. Posiada umiejętność formułowania komunikatów – werbalnych i niewerbalnych – o charakterze perswazyjnym, zwróconych do przedstawicieli specyficznych grup społecznych. Absolwent umie organizować komunikację w obrębie międzynarodowych grup podejmujących współpracę na gruncie badań naukowych.
Dzięki wiedzy o odrębności i specyfice kultur jest w stanie wspierać proces dialogu międzykulturowego na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności. Podejmuje działania na rzecz rozpowszechniania informacji o sąsiednich kulturach, zwłaszcza mniejszościach, przedstawicielom kultur dominujących. Stale wspiera dążenia do zdobywania przez członków społeczności wiedzy na temat kultur współtworzących ją ludzi. Popularyzuje przekonanie, że komunikacja kulturowa oparta o relatywizm kulturowy ma sprzyjać pogłębianiu współpracy, a uniemożliwiać tworzenie podziałów i stref wykluczenia społecznego.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej nawiązywania i podtrzymywania dialogu przez przedstawicieli różnych kultur, przykładowo w dziale HR ponadnarodowych korporacji, instytucjach kultury i administracji, także w branży turystycznej lub jako zawodowy pośrednik – tłumacz wprowadzający zainteresowanych w uwarunkowania konkretnych kultur.

Dla kogo studia na kierunku cultural communication

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku cultural communication

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku cultural communication

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku cultural communication

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku cultural communication

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku cultural communication

Jakie uczelnie oferują kierunek cultural communication

W których miastach można studiować kierunek cultural communication

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu