Ekomiasto

Studia na kierunku Ekomiasto są interdyscyplinarną i unikatową na skalę Polski propozycją kształcenia, która ma za zadnie wykształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska.

Oferta ta stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Proces kształcenia skupia się wokół problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich.

Studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów:

 • Ekonomia i socjologia miasta,
 • Ekologia miasta,
 • Samorząd i instytucje miejskie,
 • Człowiek w mieście,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Adaptacja miast do zmian klimatu,
 • Zintegrowany rozwój miasta
 • Systemy infrastruktury i monitoring.

Na ostatnim roku studenci dokonują wyboru jednej z pracowni specjalistycznych, aby pogłębiać umiejętności i nabyć kompetencje specjalistyczne:

 • Zintegrowany rozwój miasta - profil środowiskowy (przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości)
 • Zintegrowany rozwój miasta - profil społeczno-gospodarczy (przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju)

W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku Ekomiasto

To propozycja kształcenia dla tych, którzy zawodowo pragną dbać o zrównoważony rozwój miast, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i dbałością o zieloną gospodarkę.

Program kształcenia studentów na kierunku Ekomiasto

Przykładowe przedmioty nauczania:

 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Konflikty środowiskowe
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Wartość i wycena środowiska
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Podstawy geomonitoringu
 • GIS i teledetekcja
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Ekologia ogólna

Istotną część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Ekomiasto

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki maturalne z przedmiotów: matematyka, język obcy nowożytny, WOS, biologia, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Ekomiasto

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować w:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego,
 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach masowego komunikowania,
 • organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

Kierunki pokrewne do kierunku Ekomiasto
Jakie uczelnie oferują kierunek Ekomiasto
Total 1 item.
W których miastach można studiować Ekomiasto

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found