Farmerstwo

Studia z zakresu farmerstwa są makrokierunkiem, oferowanym przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W skład makrokierunku farmacja wchodzą: rolnictwo i zootechnika.

Kierunek studiów farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Program studiów zawiera nowe przedmioty, które wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych.

Przykładowe przedmioty nauczania w programie studiów na kierunku farmerstwo:

  • botanika i fizjologia roślin, mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt , przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk, podstawy prawa, technologia informacyjna, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, fundusze unijne dla obszarów wiejskich, uprawa roślin alternatywnych, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo.

Absolwent studiów farmerskich może znaleźć zatrudnienie w:

  • gospodarstwach agroturystycznych
  • przemyśle rolno-spożywczym
  • doradztwie rolniczym
  • stacjach hodowli roślin
  • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych
  • skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych
  • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich
Jakie uczelnie oferują kierunek Farmerstwo
No results found.
W których miastach można studiować Farmerstwo
No results found.
Komentarze (0)
No comments found