Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Kierunek studiów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim to propozycja skie­ro­wana zarówno dla znających język francuski, jak również do tych osób, które nie znają języka fran­cu­skie­go i chcą uczyć się go od pod­staw.

Ab­sol­went stu­diów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim będzie po­sia­dał bar­dzo dobrą zna­jomość języka fran­cu­skie­go wspartą wiedzą z za­kresu lin­gwisty­ki, literatu­ro­znaw­stwa, hi­sto­rii i literatu­ry Fran­cji oraz kul­tu­ry krajów fran­ko­fońskich.

Będzie umieć za­sto­so­wać zdobyte umiejętności języko­we w różnorod­nych dzie­dzinach nau­ki i życia społecz­nego. Zostanie przy­go­to­wany do sys­te­ma­tycz­nego ich pogłębia­nia za po­mocą nowocze­snych tech­nologii in­for­ma­cyj­nych, do sa­mo­dziel­nego ucze­nia się przez całe życie.

Do­dat­ko­wym atu­tem w przyszłej ka­rie­rze społecz­nej i za­wodowej ab­sol­wen­ta jest do­bra zna­jomość wy­branego drugie­go języka ro­mańskie­go: włoskie­go lub hisz­pańskie­go.

Dla kogo studia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Jakie uczelnie oferują kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
W których miastach można studiować kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie