Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Kierunek studiów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim to propozycja skie­ro­wana zarówno dla znających język francuski, jak również do tych osób, które nie znają języka fran­cu­skie­go i chcą uczyć się go od pod­staw.

Ab­sol­went stu­diów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim będzie po­sia­dał bar­dzo dobrą zna­jomość języka fran­cu­skie­go wspartą wiedzą z za­kresu lin­gwisty­ki, literatu­ro­znaw­stwa, hi­sto­rii i literatu­ry Fran­cji oraz kul­tu­ry krajów fran­ko­fońskich.

Będzie umieć za­sto­so­wać zdobyte umiejętności języko­we w różnorod­nych dzie­dzinach nau­ki i życia społecz­nego. Zostanie przy­go­to­wany do sys­te­ma­tycz­nego ich pogłębia­nia za po­mocą nowocze­snych tech­nologii in­for­ma­cyj­nych, do sa­mo­dziel­nego ucze­nia się przez całe życie.

Do­dat­ko­wym atu­tem w przyszłej ka­rie­rze społecz­nej i za­wodowej ab­sol­wen­ta jest do­bra zna­jomość wy­branego drugie­go języka ro­mańskie­go: włoskie­go lub hisz­pańskie­go.

Dla kogo studia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

To kierunek dla kandydatów o predyspozycjach językowych, osób otwartych, komunikatywnych, w sposób szczególny zainteresowanych językami romańskimi, kulturą i literaturą tego obszaru językowego.

Program kształcenia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Wśród przedmiotów znajdą się m.in.:

 • fonetyka języka francuskiego
 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do językoznawstwa
 • historia literatury francuskiej
 • historia Francji
 • wiedza o Francji i krajach frankofońskich
 • gramatyka opisowa języka francuskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski oraz język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Absolwent znajduje pracę w:

 • firmach francuskojęzycznych
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych
 • biurach tłumaczeń
 • agencjach turystycznych.

Opinie o kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Studia przewidziane są również dla osób, które nie znają języka francuskiego.

Kierunki pokrewne do kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Jakie uczelnie oferują kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

W których miastach można studiować kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu