Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Kierunek studiów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim to propozycja skie­ro­wana zarówno dla znających język francuski, jak również do tych osób, które nie znają języka fran­cu­skie­go i chcą uczyć się go od pod­staw.

Ab­sol­went stu­diów fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim będzie po­sia­dał bar­dzo dobrą zna­jomość języka fran­cu­skie­go wspartą wiedzą z za­kresu lin­gwisty­ki, literatu­ro­znaw­stwa, hi­sto­rii i literatu­ry Fran­cji oraz kul­tu­ry krajów fran­ko­fońskich.

Będzie umieć za­sto­so­wać zdobyte umiejętności języko­we w różnorod­nych dzie­dzinach nau­ki i życia społecz­nego. Zostanie przy­go­to­wany do sys­te­ma­tycz­nego ich pogłębia­nia za po­mocą nowocze­snych tech­nologii in­for­ma­cyj­nych, do sa­mo­dziel­nego ucze­nia się przez całe życie.

Do­dat­ko­wym atu­tem w przyszłej ka­rie­rze społecz­nej i za­wodowej ab­sol­wen­ta jest do­bra zna­jomość wy­branego drugie­go języka ro­mańskie­go: włoskie­go lub hisz­pańskie­go.

Dla kogo studia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

To kierunek dla kandydatów o predyspozycjach językowych, osób otwartych, komunikatywnych, w sposób szczególny zainteresowanych językami romańskimi, kulturą i literaturą tego obszaru językowego.

Program kształcenia na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Wśród przedmiotów znajdą się m.in.:

 • fonetyka języka francuskiego
 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do językoznawstwa
 • historia literatury francuskiej
 • historia Francji
 • wiedza o Francji i krajach frankofońskich
 • gramatyka opisowa języka francuskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski oraz język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Absolwent znajduje pracę w:

 • firmach francuskojęzycznych
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych
 • biurach tłumaczeń
 • agencjach turystycznych.

Opinie o kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Studia przewidziane są również dla osób, które nie znają języka francuskiego.

Kierunki pokrewne do kierunku fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Jakie uczelnie oferują kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

W których miastach można studiować kierunek fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku