Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Są to studia łączące wiedzę w zakresie filologii polskiej (teorii i historii literatury oraz językoznawstwa) z wiedzą o kulturze.

Kierunek łączy polonistykę z kulturoznawstwem zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym standardami edukacyjnymi. Pozwala zdobyć kompetencje analityczne i interpretacyjne, ułatwiające rozumienie i wyjaśnianie różnorodnych tekstów kultury: od literatury, przez teatr, sztuki plastyczne, formy audiowizualne, film, po media.

Przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej, kulturoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych.

Co po studiach?

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i historii literatury umożliwiającą mu nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia wiedzy o kulturze w szkołach licealnych (po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskaniu dyplomu magistra) oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych/ autorskich poświęconych upowszechnianiu wiedzy o procesach kulturowych, mediach, komunikacji społecznej i medialnej oraz wiedzy o sztuce, teatrze, filmie.

Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)
No results found.
W których miastach można studiować Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)
No results found.
Komentarze (0)
No comments found