Forestry (studia w języku angielskim)

Studia na kierunku leśnictwo (forestry) mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

Absolwent będzie umiał planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.

Słuchacze będą przygotowani do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Absolwenci leśnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego,
  • jednostkach naukowych i badawczych,
  • administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found