Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką przyrodniczą w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Pożądane są również zainteresowania o ukierunkowaniu ekonomicznym.
Studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2410 w systemie stacjonarnym i 1475 w systemie niestacjonarnym. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest równa 210.

Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

Dyscyplina: agronomia, zootechnika, leśnictwo i technika rolnicza.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

W których miastach można studiować Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

No results found.

Komentarze (0)

No comments found