Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie ta jej część, która zapewnia dostawy wody oraz energii cieplnej wymaga, aby osoby ją eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury.

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna skierowane są do osób, które dostrzegają i chciałyby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z wpływem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich.
Kandydatów powinna cechować otwartość na nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne oraz gotowość wzięcia odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni miejskich, w tym ich potrzeb energetycznych.

W trakcie studiów słuchacze nauczą się;

  • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
  • porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania
  • projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne
  • zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych
  • rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej

Absolwenci kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej (współrealizujących program studiów: MPWiK, MPO, MPEC), co – wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej) – jako projektanci i kierownicy robót;
  • instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
  • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
  • w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).
Jakie uczelnie oferują kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
W których miastach można studiować Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found