Jakiego kierunku studiów szukasz?

Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Na kierunku Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi stu­dent zdobywa wiedzę i umiejętności w za­kresie pro­duk­cji, prze­twarzania i wy­ko­rzystania su­rowców od­na­wial­nych, z uw­zględnie­niem bio­pa­liw oraz zrównoważonego po­zyski­wania i użyt­ko­wania su­rowców mi­neral­nych.

Zdobywa wiedzę o meto­dach, tech­nikach, narzędziach i ma­teriałach służących do po­zyski­wania i wy­ko­rzystania su­rowców od­na­wial­nych i mi­neral­nych. Jest za­zna­jomio­ny z pod­stawami pra­wa w od­nie­sie­niu do działal­ności go­spo­dar­czej i po­trafi kie­ro­wać ze­społami ludz­ki­mi. Po­zna­je meto­dy ana­lizy eko­nomicz­nej, or­ga­nizacji i zarządzania oraz za­sady funk­cjonowania ryn­ku.

Ab­sol­went kerunku Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi jest przy­go­to­wany do podjęcia pra­cy inżynier­skiej w przed­siębior­stwach związa­nych z go­spo­daro­waniem bio­surow­ca­mi oraz z wy­dobyciem i użyt­ko­waniem su­rowców mi­neral­nych, a także w labo­rato­riach oceny pa­liw, jed­nost­kach kon­tro­li ja­kości i cer­ty­fi­ka­cji.

Po­nad­to może po­dej­mo­wać za­trud­nie­nie w przed­siębior­stwach za­ple­cza prze­mysłowe­go oraz in­nych działach go­spo­dar­ki, w których występuje za­po­trze­bo­wanie na specja­listów z za­kresu zrównoważonego użyt­ko­wania su­rowców, w jed­nost­kach pro­jek­to­wych, do­rad­czych i nau­ko­wo-badaw­czych oraz w or­ga­nach ad­mi­nistracji państwowej i sa­morządo­wej.

Ab­sol­went jest także przy­go­to­wany do zakłada­nia i pro­wadze­nia małych i śred­nich przed­siębiorstw związa­nych z ek­s­ploatacją i wy­ko­rzystaniem su­rowców mi­neral­nych oraz pro­dukcją i prze­twarzaniem bio­surowców.

Dla kogo studia na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Jakie uczelnie oferują kierunek go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
W których miastach można studiować kierunek go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie