Jakiego kierunku studiów szukasz?

Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Na kierunku Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi stu­dent zdobywa wiedzę i umiejętności w za­kresie pro­duk­cji, prze­twarzania i wy­ko­rzystania su­rowców od­na­wial­nych, z uw­zględnie­niem bio­pa­liw oraz zrównoważonego po­zyski­wania i użyt­ko­wania su­rowców mi­neral­nych.

Zdobywa wiedzę o meto­dach, tech­nikach, narzędziach i ma­teriałach służących do po­zyski­wania i wy­ko­rzystania su­rowców od­na­wial­nych i mi­neral­nych. Jest za­zna­jomio­ny z pod­stawami pra­wa w od­nie­sie­niu do działal­ności go­spo­dar­czej i po­trafi kie­ro­wać ze­społami ludz­ki­mi. Po­zna­je meto­dy ana­lizy eko­nomicz­nej, or­ga­nizacji i zarządzania oraz za­sady funk­cjonowania ryn­ku.

Dla kogo studia na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

To studia odpowiednie dla osób zaangażowanych w ekologiczne podejście do środowiska, wykorzystywania jego zasobów.

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów predyspozycji technicznych i łatwości nauki przedmiotów ścisłych.

Program kształcenia na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty:

 • geomorfologia
 • gospodarowanie przestrzenią produkcyjną
 • podstawy geodezji
 • geologia złóż
 • geomikrobiologia
 • roślinne surowce energetyczno-przemysłowe
 • meteorologia i hydrologia
 • podstawy energetyki
 • mikrobiologiczne przetwarzanie biomasy
 • wodór i technologie wodorowe
 • gospodarowanie bioenergią
 • rekultywacja terenów pogórniczych
 • gospodarka odpadami
 • ochrona krajobrazu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Ab­sol­went kerunku Go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi jest przy­go­to­wany do podjęcia pra­cy inżynier­skiej w przed­siębior­stwach związa­nych z go­spo­daro­waniem bio­surow­ca­mi oraz z wy­dobyciem i użyt­ko­waniem su­rowców mi­neral­nych, a także w labo­rato­riach oceny pa­liw, jed­nost­kach kon­tro­li ja­kości i cer­ty­fi­ka­cji.

Po­nad­to może po­dej­mo­wać za­trud­nie­nie w przed­siębior­stwach za­ple­cza prze­mysłowe­go oraz in­nych działach go­spo­dar­ki, w których występuje za­po­trze­bo­wanie na specja­listów z za­kresu zrównoważonego użyt­ko­wania su­rowców, w jed­nost­kach pro­jek­to­wych, do­rad­czych i nau­ko­wo-badaw­czych oraz w or­ga­nach ad­mi­nistracji państwowej i sa­morządo­wej.

Ab­sol­went jest także przy­go­to­wany do zakłada­nia i pro­wadze­nia małych i śred­nich przed­siębiorstw związa­nych z ek­s­ploatacją i wy­ko­rzystaniem su­rowców mi­neral­nych oraz pro­dukcją i prze­twarzaniem bio­surowców.

Opinie o kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Studia podejmują aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców odnawialnych, ekologicznym podejściem do eksploatacji zasobów naturalnych.

Kierunki pokrewne do kierunku go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Jakie uczelnie oferują kierunek go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

W których miastach można studiować kierunek go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku