Planowanie i organizacja przestrzeni

Studia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni obejmują wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzennej, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżniają się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych poprzez realizowanie aktywnych form zajęć: prac projektowych, opracowań planistycznych, ćwiczeń symulacyjnych.

Oprócz modułów podstawowych duży jest udział przedmiotów fakultatywnych oraz autorskich, pozwalających na indywidualizację ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami, potrzebami obecnego lub przyszłego miejsca pracy.

W zależności od doboru modułów, możliwe jest ukończenie specjalności:

 • organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej
 • zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

Program kształcenia studentów na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • polityka przestrzenna
 • analiza i wizualizacja danych przestrzennych
 • przestrzeń ekologiczna i zrównoważony rozwój
 • planowanie i zarządzanie przestrzenią lokalną i regionalną
 • zarządzanie i marketing terytorialny
 • rynki nieruchomości i gospodarka komunalna
 • kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
 • miejskie systemy transportowe
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni publicznej
 • przestrzeń społeczna współczesnych miast
 • miasto inteligentne: społeczeństwo, przestrzeń i technologie.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

W przypadku dużej liczby kandyatów przeprowadzany jest konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni

Uzyskane podczas studiów kompetencje pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska,
 • pracowniach planistycznych i urbanistycznych
 • innych instytucjach, w szczególności na stanowiskach odpowiedzialnych za kreowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, planowanie przestrzenne i rozwój transportu, w działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • agencjach rozwoju
 • agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami i innych firmach otoczenia biznesu
 • agencjach i instytucjach Unii Europejskiej
 • placówkach naukowo-badawczych.
Opinie o kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni

Planowanie i organizacja przestrzeni to studia podejmujące ważne współczesne problemy, jak rewitalizacja terenów zdegradowanych, adaptacja miast do zmian klimatu, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz rola dziedzictwa kulturowego w tożsamości lokalnej.

Kierunek charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do planowania i organizacji przestrzeni, zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych.

Kierunki pokrewne do kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni
Jakie uczelnie oferują kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni
Total 1 item.
W których miastach można studiować Planowanie i organizacja przestrzeni

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found