Jakiego kierunku studiów szukasz?

Planowanie przestrzenne

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy analitycznej i twórczego działania w zakresie kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego, zindywidualizowanych potrzeb społecznych.

Studia mają interdyscyplinarny charakter, przez co dostarczają studentom szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych. W trakcie studiów pogłębiana jest wiedza z zakresu teorii urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk technicznych i społecznych.

Na kierunku Planowanie przestrzenne studenci zdobywają umiejętności:

 • planowania rozwoju miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności terytorialnej, adaptacji do zmian klimatu, zmieniających się możliwości technicznych, a także zasad ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i złożonych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • sporządzania dokumentów planistycznych o dużym stopniu złożoności (w tym miejscowych planów rewitalizacji oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • sporządzania dokumentów prognostycznych i studialnych o charakterze koordynacyjnym i strategicznym służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach, gminach a także na poziomie regionalnym i krajowym.

Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych metod dydaktycznych, mogą uczestniczyć w laboratoriach, zajęciach i praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu „Erasmus, +” co zwiększa możliwość aktywnej konkurencji na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Gdzie praca po kierunku Planowanie przestrzenne?

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania istotnych problemów funkcjonalno - przestrzennych. Otrzymują niezbędne przygotowanie do pracy na samodzielnych stanowiskach, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Mogą brać aktywny udział:

 • w badaniach analitycznych i prognostycznych dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz planistycznych na różnych szczeblach,
 • w opracowaniu projektów urbanistycznych o złożonych, wielofunkcyjnych strukturach,
 • w programowaniu rozwoju przestrzennego, społecznego i ekonomicznego miast i obszarów wiejskich (działając na poziomie lokalnym i regionalnym),
 • w opracowywaniu dokumentów planistycznych i konstruowaniu programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych,
 • w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów i koncepcji rewitalizacji, wraz z przygotowaniem miejscowych planów rewitalizacji i opracowywaniem szczegółowych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych,
 • w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast i regionów, w tym w opracowywaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu rozwoju przestrzennego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania najnowszych technologii (m.in. CAD i GIS)

Absolwenci kierunku Planowanie przestrzenne przygotowani są do pracy samodzielnej i zespołowej. Potrafią również współpracować ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Mają możliwość pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu planowania przestrzennego.

Dla kogo studia na kierunku planowanie przestrzenne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku planowanie przestrzenne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku planowanie przestrzenne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku planowanie przestrzenne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku planowanie przestrzenne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku planowanie przestrzenne

Jakie uczelnie oferują kierunek planowanie przestrzenne

W których miastach można studiować kierunek planowanie przestrzenne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański