Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie to studia II stopnia, stanowiące niejako specjalność wśród obszernych zagadnień stawianych przez gospodarkę przestrzenną. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.

Kierunek łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania. Program przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk.

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

 • przygotowywania opracowań i dokumentów planistycznych
 • opracowywania analiz przestrzennych dla celów gospodarczych i społecznych
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej
 • udziału w planowaniu systemów transportowych
 • planowania rozwoju usług, w tym dostępu do usług publicznych
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska
 • kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestycji na środowisko
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

To studia dla pasjonatów geografii, podróżników z zamiłowania, a jednocześnie tych, których zdaniem „czysta” gospodarka przestrzenna nie oferuje twardych umiejętności wykorzystywanych w późniejszej pracy.

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów:

 • teoretyczne aspekty gospodarki przestrzennej
 • rysunek planistyczny
 • komputerowe wspomaganie planowania przestrzennego
 • prawo w gospodarce przestrzennej
 • ekofizjografia planistyczna
 • problemy rozwoju regionalnego
 • współczesne wyzwania polityki przestrzennej
 • zintegrowany i zrównoważony rozwój miast
 • współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
 • polityki wspólnotowe UE
 • gospodarka przestrzenna a środowisko
 • analityczne metody badań środowiska
 • geomorfologia i gleboznawstwo stosowane
 • problemy polityki kształtowania rozwoju i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • koncepcja rozwoju pozarolniczych funkcji wsi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna oraz pokrewnych kierunków geograficznych i ekonomicznych.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Absolwenci Gospodarki przestrzennej i geozarządzania mogą znaleźć pracę w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • pracowniach projektowych
 • agencjach rozwoju
 • biurach nieruchomości
 • firmach doradczych
 • firmach działających w otoczeniu biznesu.

Opinie o kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

„Skończyłem ekonomię na I stopniu, ale mam duszę społecznika i zawsze mnie fascynowało kształtowanie miasta. Mam nadzieję że dzięki tym dwóm kierunkom będę mógł efektywniej wpływać na swoją lokalną społeczność”.

Jacek, 26 lat, Toruń

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

W których miastach można studiować kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu