Jakiego kierunku studiów szukasz?

Specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teologii.

To propozycja kształcenia dla wszystkich osób zaintrygowanych naukami teologicznymi, które pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Program studiów stawia na kilka ścieżek tematycznych: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia religii czy misjologia.

Zakłada się że absolwenci będą nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też będą posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną i przygotowanie do zaangażowanej pracy.

Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują do pracy dydaktycznej w kościelnych instytucjach dydaktycznych.

Dla kogo studia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Te studia to propozycja dla osób, które pragną zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teologii.

Program kształcenia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie studiowanej specjalności teologicznej; jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo stosować ją w działalności edukacyjnej i środowiskowej
 • zna podstawową terminologię biblijną i teologiczną oraz jej korzenie grecko-łacińskie
 • ma uporządkowana, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metody studiowanej specjalizacji teologicznej.
 • zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i Międzyreligijnego
 • ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii
 • ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego w zakresie teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej
 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi
 • zna procesy i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
 • rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym

Posiada następujące umiejętności:

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem ogólnej wiedzy teologicznej
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych i teologicznych, umiejętność wykorzystania (w ogólnym zakresie) metod i narzędzi badawczych służących do ich właściwej interpretacji
 • posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł
 • istotnych dla badań biblijnych i teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem
 • osobowym i karierą zawodową
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień biblijnych, teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów zaczerpniętych z literatury,
 • formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 • umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny szczególnie w ramach interpretacji Biblii.
 • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy biblijnej i teologicznej oraz własnego doświadczenia a także umiejętność ich prezentacji w różnych formach i w różnych mediach
 • potrafi nawiązywać współprace z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
 • potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Przyjęcie na studia STACJONARNE odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Rozmowa

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybraną specjalność
3) Kandydat przedstawia znaną mu najnowszą literaturę z wybranej przez siebie specjalności teologicznej

W przypadku studiów NIESTACJONARNYCH podstawę przyjęcia stanowi złożenie (po dokonaniu rejestracji w IRK) wymaganych dokumentów do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują do pracy dydaktycznej w kościelnych instytucjach dydaktycznych.

Opinie o kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek specjalistyczne studia teologiczne

W których miastach można studiować kierunek specjalistyczne studia teologiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu