Jakiego kierunku studiów szukasz?

Specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teologii.

To propozycja kształcenia dla wszystkich osób zaintrygowanych naukami teologicznymi, które pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Program studiów stawia na kilka ścieżek tematycznych: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia religii czy misjologia.

Zakłada się że absolwenci będą nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też będą posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną i przygotowanie do zaangażowanej pracy.

Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują do pracy dydaktycznej w kościelnych instytucjach dydaktycznych.

Dla kogo studia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Te studia to propozycja dla osób, które pragną zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teologii.

Program kształcenia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie studiowanej specjalności teologicznej; jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo stosować ją w działalności edukacyjnej i środowiskowej
 • zna podstawową terminologię biblijną i teologiczną oraz jej korzenie grecko-łacińskie
 • ma uporządkowana, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metody studiowanej specjalizacji teologicznej.
 • zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i Międzyreligijnego
 • ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii
 • ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego w zakresie teologii biblijnej, systematycznej i praktycznej
 • ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi
 • zna procesy i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
 • rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym

Posiada następujące umiejętności:

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem ogólnej wiedzy teologicznej
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych i teologicznych, umiejętność wykorzystania (w ogólnym zakresie) metod i narzędzi badawczych służących do ich właściwej interpretacji
 • posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł
 • istotnych dla badań biblijnych i teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem
 • osobowym i karierą zawodową
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień biblijnych, teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów zaczerpniętych z literatury,
 • formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 • umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny szczególnie w ramach interpretacji Biblii.
 • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy biblijnej i teologicznej oraz własnego doświadczenia a także umiejętność ich prezentacji w różnych formach i w różnych mediach
 • potrafi nawiązywać współprace z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
 • potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Przyjęcie na studia STACJONARNE odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Rozmowa

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybraną specjalność
3) Kandydat przedstawia znaną mu najnowszą literaturę z wybranej przez siebie specjalności teologicznej

W przypadku studiów NIESTACJONARNYCH podstawę przyjęcia stanowi złożenie (po dokonaniu rejestracji w IRK) wymaganych dokumentów do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują do pracy dydaktycznej w kościelnych instytucjach dydaktycznych.

Opinie o kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku specjalistyczne studia teologiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek specjalistyczne studia teologiczne

W których miastach można studiować kierunek specjalistyczne studia teologiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Piotrkowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu