Gospodarka i ekonomia w dziejach

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach obejmuje zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Ideą przewodnią studiów jest refleksja nad procesami gospodarowania w dziejach. Kierunek nawiązuje do anglosaskich wzorów w zakresie Socio-economic studies, realizowanych na wielu uniwersytetach w USA i Wielkiej Brytanii.

Studenci poznają zasady analizy danych gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe. Kształcą umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Studia na kierunku to możliwość poznania dziejów z perspektywy przemian gospodarczych i ekonomicznych, kolejnych etapów rozwoju cywilizacyjnego świata, historii myśli ekonomicznej oraz współczesnych teorii z zakresu ekonomii i gospodarki, omawianych w kontekście uwarunkowań politycznych, prawnych i społeczno-kulturowych, pozwalają lepiej zrozumieć procesy zmian historycznych w skali globalnej.

Dla kogo studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach dedykowany jest studentom zainteresowanym nowymi, niestandarowymi formami edukacyjnych w zakresie gospodarki i ekonomii.

Przewidziany jest dla kandydatów o umysłach analitycznych, refleksyjnych.

Osób zainteresowanych procesami i mechanizmami gospodarczymi, o predyspozycjach do logicznego myślenia, umiejącymi wyciągać wnioski.

Program kształcenia studentów na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Program studiów obejmuje grupy przedmiotów:

 • związanych z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi,
 • zapoznających studiujących z wiedzę dotyczącą metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania,
 • dotyczących nowoczesnych metod gromadzenia źródeł informacji, opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R),
 • specjalistycznych przedmiotów historycznych, ekonomicznych i prawnych umożliwiających pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych,
 • języków nowożytnych.

Do wyboru są dwa bloki przedmiotów:

 • poświęconych historii gospodarczej
 • poświęconych administracji publicznej i samorządności.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Gospodarka i ekonomia w dziejach

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • dowolnego przedmiotu innego niż dwa powyższe.
Perspektywy pracy po kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy przykładowo w:

 • firmach produkcyjnych i usługowych
 • doradztwie finansowym i gospodarczym
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
 • mediach i firmach zajmujących się marketingiem
 • instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.
Opinie o kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Trudno jest analizować wydarzenia i zjawiska, których jesteśmy uczestnikami lub świadkami bez poszerzonej wiedzy historycznej i uświadomienia studentom znaczenia związków teraźniejszości z historią oraz wpływu tej ostatniej na rzeczywistość polityczną, gospodarczą i społeczną współczesnych społeczeństw.

Rynek pracy poszukuje pracowników kompetentnych w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania danych, posiadających jednocześnie umiejętność pogłębionej analizy badanych zjawisk i procesów oraz rozwiązywania problemów, formułowania prognoz i wpływania w ten sposób na kształt współczesnego życia gospodarczego i społecznego.

Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy jest powołanie kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach.

Kierunki pokrewne do kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach
Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka i ekonomia w dziejach
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Gospodarka i ekonomia w dziejach

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found