Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został stworzony dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów.

Studenci kierunku poszerzają swoją wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, umożliwiającą rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych.

Kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych przygotowuje specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym i inwestycyjnym dotyczącym urządzeń i instalacji służących do gospodarowania odpadami.

Absolwenci potrafią oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Zdobyte wykształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady.

Przykładowe miejsca zatrudnienia: jednostki administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziały ochrony środowiska, instytucjach i agencje Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, zakłady gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie), firmy projektowe, zarządzające i realizujące przedsięwzięcia rekultywacyjne..

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found