Gospodarowanie zasobami naturalnym

Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek studiów o profilu praktycznym na poziomie inżynierskim.

Celem kształcenia jest uzyskanie specjalistów o unikatowej interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Kierunek ten zapewnia wykształcenie kadry o szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji.

Problematyka badań związanych z tym kierunkiem studiów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz rozwiązywania zadań praktycznych związanych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi, w tym chowu i hodowli zwierząt jako zasobów ożywionych, zasadami inwentaryzacji, monitoringu i ochrony zasobów fauny, w tym bioróżnorodności genetycznej, przyczyn i skutków zagrożeń naturalnych, a także antropogenicznych dla ekosystemów oraz procedury oceny ich oddziaływania na środowisko.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi posiada interdyscyplinarną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk rolniczych, leśnych, technicznych, ekonomicznych i innych. Ma praktyczne doświadczenie zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zdobyte poza uczelnią, bądź przez przedstawicieli przedsiębiorstw i administracji, a także zdobyte podczas odbywania praktyk zawodowych i zajęć w terenie. Ponadto, absolwent posiada kompetencje specjalisty samodzielnie wykonującego ekspertyzy, oceny i opracowania w obszarze rolnośrodowiskowym i leśnym.

Zdobyta wiedza inżynierska upoważnia go do świadczenia pomocy doradczej i kierowniczej, niezbędnej w procesach decyzyjnych. Zdobyty zawód, jako stosunkowo unikatowy i potrzebny, zwłaszcza w skali gminy i regionu czyni go wysoce konkurencyjnym na rynku pracy. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, dotyczącym zagadnień prowadzenia gospodarki zasobami naturalnymi.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi jest przygotowany do podjęcia pracy w takich obszarach, jak: administracja samorządowa i rządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, leśnictwa i nadleśnictwa, przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, sektor wodno-ściekowy i melioracyjny, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarowanie zasobami naturalnym

W których miastach można studiować Gospodarowanie zasobami naturalnym

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Komentarze (0)

No comments found