Inżynieria przemysłu spożywczego

Studia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego mają umożliwić ab­sol­wen­tom pracę w różnych gałęziach pro­duk­cji związa­nych z sek­to­rem go­spo­dar­ki żyw­nościo­wej.

W pro­gra­mie nau­czania uw­zględnio­no przed­mio­ty obej­mujące wszyst­kie gałęzie prze­mysłu spożyw­cze­go m.in.

  • prze­mysł mięsny,
  • przemysł owocowo-warzyw­ny,
  • pie­kar­nic­two,
  • mle­czar­stwo,
  • prze­mysł zbożowo-młynar­ski,
  • chłod­nic­two,
  • ga­stro­nomię
  • prze­mysł pa­szowy.

Program studiów przewiduje, że stu­den­ci za­po­zna­ni zo­staną z naj­now­szy­mi ro­z­wiąza­nia­mi w za­kresie pro­jek­to­wania, na­dzo­ro­wania i ek­s­ploatacji sys­temów pro­duk­cyj­nych występujących w przetwórstwie rol­no - spożyw­czym, również w for­mie prak­tyk w zakładach pro­duk­cyj­nych.

Przykładowe przedmioty nauczania: dystrybucja i transport żywności mrożonej, inżynieria suszarnictwa, logistyka produkcji żywności, zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn, energetyka przemysłu spożywczego, inżynieria opakowań, projektowanie zakładów spożywczych.

Gdzie do pracy po inżynierii przemysłu spożywczego?

Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach spożywczych, jednostkach usługowych i doradczych związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, gastronomii oraz administracji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
W których miastach można studiować Inżynieria przemysłu spożywczego

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found