Kreatywność społeczna

Studia na kierunku Kreatywność społeczna są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno - społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim chodzi to u takie aspekty, jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.
Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności takie jak: znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej; interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej; wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne; zasady skutecznego działania; interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności; zdolność podejmowania działań skutecznych i efektywnych; umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego; zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych; umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych; zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych; wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania; umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego; doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych; doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na wybranych studiach drugiego stopnia, w takich dyscyplinach humanistycznych i społecznych, jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego, itd.
Gdzie do pracy po kierunku Kreatywność społeczna?
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych. Mogą pracować także we wszystkich innych zawodach, w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy