Modern business - zarządzanie i rachunkowość

Studia na kierunku Modern Business - zarządzanie i rachunkowość mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu zarządzania i finansów.

W ramach studiów oferowane są następujące specjalności:

  • Biz­nes elek­tro­nicz­ny i media społecz­nościo­we
  • Coaching per­so­nal­ny i biz­ne­so­wy
  • Han­del i obsługa logistycz­na
  • Ka­dry i płace
  • Księgo­wość i po­dat­ki
  • Nowocze­sny mar­keting - re­klama, sprze­daż, PR
  • Psy­chologia menedżer­ska
  • Zarządzanie firmą i za­so­bami ludz­ki­mi
  • Zarządzanie kul­turą i ro­z­rywką
Jakie uczelnie oferują kierunek Modern business - zarządzanie i rachunkowość
W których miastach można studiować Modern business - zarządzanie i rachunkowość
No results found.
Komentarze (0)
No comments found